Tác giả

TS. Vũ Xuân Định
Bộ môn Trắc địa bản đồ và GIS - Viện QLĐĐ&PTNT - Trường đại học Lâm nghiệp
Email: dinh.vuxuan@gmail.com
Website: www.vuxuandinh.com